REGULAMINY

Zapoznaj się z naszymi regulaminami

REGULAMIN BODY CLUB
Fitness i Siłownia

  1.  Klub jest czynny poniedziałek - piątek 9.00-21.00, sobota 10.00-14.00, niedziela tylko na umówione rezerwacje.

1.Wykupione karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.

2. Każdy klient obowiązany jest wykupić kartę członkowską klubu, która staje się jego własnością (opłata jednorazowa 10 zł).

3. Karta członkowska jest kartą, na której elektronicznie będą zachowane wszystkie wejścia lub wykupione karnety na wszystkie usługi Body Clubu.

4. Karnet ważny jest przez okres 1 miesiąca, karnety fitness na wejścia 2 miesiące.

5. Należy przestrzegać terminu ważności karnetu. W przypadku braku ważności karnetu należy niezwłocznie przedłużyć jego ważność. Przy kolejnych opłatach miesięcznych karnetu zachowana jest ciągłość, nawet w przypadku opóźniania w płatności datą płatności jest zawsze ten sam dzień miesiąca (chyba, że zgłoszona zostanie przerwa po skończonej ważności karnetu).

6. Szafki w szatniach udostępniane są nieodpłatnie i tylko na czas wykupionych zajęć. Po opróżnieniu szafki należy ją zamknąć na klucz i oddać klucz w Recepcji.

7. Rzeczy wartościowe należy zostawiać w Recepcji. W przypadku kradzieży lub zniszczenia rzeczy, właściciel oraz personel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, spożywania wszelkich środków odurzających.

9. Osoby będące pod wpływem wyżej wymienionych używek, nie mogą korzystać z usług Klubu**.

10. Na wszystkich zajęciach obowiązuje strój sportowy i czyste obuwie sportowe**.

11. Na wszystkie zajęcia (prócz zajęć na siłowni) obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.

12. Zajęcia zarezerwowane i nie odwołane przez klienta najpóźniej w dniu zajęć, są uznawane za odbyte (dotyczy to karnetów na wejścia). W przypadku karnetów „Open” za 1 nieobecność skraca się ważność karnetu o 1 dzień.

13. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niedostatecznej ilości zainteresowanych osób (minimum 3).

14. W przypadku odwołania zajęć z winy Klubu, karnet zostaje przedłużony.

15. Osoby rozpoczynające zajęcia sportowe oraz mające określone przeciwwskazania zdrowotne, mają obowiązek powiadomić o tym prowadzącego zajęcia. W innym przypadku ćwiczą na własną odpowiedzialność.

16. W przypadku złego samopoczucia w czasie zajęć należy przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora bądź personel Klubu. W innym przypadku ćwiczą na własną odpowiedzialność.

17. Korzystanie z siłowni i klubu fitness dozwolone jest od 16 roku życia lub pod opieką rodzica.

18. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń. Każdy z ćwiczących ma obowiązek dbać o sprzęt z którego korzysta i używać go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz po skończonym ćwiczeniu odłożyć sprzęt na miejsce.

19. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy przerwać ćwiczenia i powiadomić instruktora bądź personel Klubu.

20. O wszelkich nietypowych niebezpiecznych bądź dziwnych zdarzeniach na terenie Klubu należy natychmiast informować personel Klubu.

21. Osobom nie stosującym się do regulaminu kierownictwo, instruktorzy bądź personel mogą odmówić świadczenia usług prowadzonych przez Klub.

22. Klienci Klubu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

23. Wykupienie karnetu oraz uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptuje regulaminu.

Uwagi:

Kierownictwo Klubu zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia.

Osoby nie stosujące się do zasad regulaminu mogą być nie wpuszczone na zajęcia bądź z nich usunięte.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ W OBIEKCIE BODY CLUB

1. Godziny wejścia do sauny do uzgodnienia w Recepcji.

2. Jedno wejście obejmuje czas max.30 min.

3. Warunkiem każdorazowego indywidualnego wejścia do sauny jest:

– posiadanie własnego ręcznika

– obuwia basenowego (klapki, japonki)

– wejście do sauny przez minimum dwie osoby*

*Możliwe jest wejście pojedynczej osoby pod warunkiem uiszczenia podwójnej opłaty za jej skorzystanie

Zabrania się korzystania z sauny osobom:

– cierpiącym na stany zapalne organów wewnętrznych,

– chorym na serce,

– z wysokim nadciśnieniem, po udarach,

– z chorobami naczyń krwionośnych,

– z gorączką, w stanach przeziębieniowych i grypy

– chorym na tarczycę,

– chorym na epilepsję,

– kobietom w ciąży,

– kobietom w czasie menstruacji,

– pod wpływem alkoholu.

4. Z sauny powinno korzystać się w kostiumie bawełnianym lub w ręczniku. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.

5. Do sauny wchodzi się po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.

Wskazane jest siedzenie lub leżenie na ławkach na suchym ręczniku.

6. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w biżuterii oraz w okularach i szkłach kontaktowych.

Zabrania się polewania wodą siedzisk, pieca oraz znajdujących się w nim kamieni.

7. Po skorzystaniu z sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.

8. Po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek. Można skorzystać z solarium lub masażu.

9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.

10. W jednej saunie może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób.

11. Rozliczanie za korzystanie z sauny odbywa się w Recepcji, przed wejściem do sauny.

12. W przypadku rezerwacji grupowej zamieszcza się na drzwiach wejściowych do pomieszczenia sauny informację,że sauna jest zarezerwowana.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu lub w razie nie dostosowania się do obowiązujących reguł osoba zostanie poproszona o opuszczenie sauny.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH BODY CLUB

  1. W trakcie korzystania z kortów należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką tenisową.
    Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu.
  2. W przypadku rezygnacji z wcześniej ustalonego terminu należy powiadomić obsługę kortów najpóźniej 5 godzin przed ustalonym terminem. W przeciwnym razie rezerwujący dopłaca do następnej gry kwotę 5 zł, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na zasiatkowanie kortu oraz zroszenie kortu wodą, w przypadku suchej nawierzchni. Siatki należy odstawiać do narożników kortów, w pozycji pionowej. Tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom.
  4. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do posiadania obuwia tenisowego z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych (gładki bieżnik, bez ostrych kantów).
  5. Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi obiektu lub instruktora.
  6. Opłatę za użytkowanie kortów należy uiszczać u obsługi obiektu, według aktualnie obowiązujących stawek.
  7. Rodzice mają obowiązek poinformować instruktora o przeciwwskazaniach dotyczących uprawiania tenisa przez swoje dzieci.